KPSS 2011/7 Yerleştirmesi Sonrası İstenecek Belgeler

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı KPSS 2011/7 Yerleştirmesi Sonrası İstenecek Belgeleri açıkladı.

ÖSYM BAŞKANLIĞINCA KPSS 2011/7 YERLEŞTİRME SONUCU 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE KURULUŞ/KÖY/BELDELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE YERLEŞTİRİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELDEN SÖZLEŞME YAPILMASI ESNASINDA UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR VE İSTENİLECEK BELGELER

1- SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A) Mühendis, Veteriner Hekim, Biyolog ve Kimyager pozisyonlarına atanacak şartlara haiz olmak.

B) Yerleştirme yapılan pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek

e) Sağlık bakımından mühendis, veteriner hekim, biyolog ve kimyager olarak
çalışmasına engel hali bulunmamak. (Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir)

f) Tercih edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

C) 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen “657 sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 1 inci maddesi “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Üçüncü ve dördüncü fıkra kapsamındakiler yeniden istihdam edilebilmeleri için ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi zorunludur.” hükmüne amir olup, bu hükümle belirlenmiş olan istisnalar dışında kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl geçmeyenler ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmiş olsalar dahi sözleşmeli olarak göreve başlatılmayacaklardır.

D) Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

E) ÖSYM tarafından yerleştirilenlere Bakanlığımız tarafından ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.

2- SÖZLEŞME İMZALANMASINDA İSTENECEK BELGELER

Yerleştirmesi yapılan adaylardan sözleşme yapmaya esas teşkil edecek aşağıdaki belgeler istenir:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum yada noter onaylı örneği,

b)Nüfus cüzdanı örneği,

c) İkametgâh belgesi,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf (4.5 x 6 cm.),

d)KPSS sonuç belgesi,

e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

f) Son altı ay içerisinde alınan sağlık kurulu raporu,

g)Adli sicil kaydının ve adli arşiv sicil kaydının bulunup bulunmadığına dair beyanı, ğ) Mal beyannamesi,

h) Niteliklerini gösterir diğer belgeler. (KPDS,ÜDS, Yüksek Lisans vb.) (Ek-1) ı) Yukarıda belirtilen istisnalar dışında ÖSYM’ye müracaat tarihi itibariyle Bakanlığımız ile kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalışılmadığına dair beyan.

i) KPDS Sonuçları, sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren her bir seviye için 5 yıl geçerli olduğundan, müracaatçıların belgelerinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir. Örnek: 1999 yılında yapılmış olan KPDS sınavından A seviyesinde puan almış olan müracaatçının bu tarihten sonra hiç sınava girmediği kabul edilirse bu müracaatçının 2011 yılında ki yabancı dil seviyesi “D” seviyesinde kabul edilecektir.

j)Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adayların, ÖSYM ye tercihlerini gönderdikleri son günü itibariyle Yüksek Lisansını tamamlamış olması gerekmektedir.

ÖSYM Başkanlığınca, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre yerleştirilen mühendis, veteriner hekim, biyolog ve kimyagerlerden kuruluş müdürlüklerine yerleşenler yerleştikleri kuruluş müdürlüklerine,köy/beldelere yerleşenler ise İl Tarım Müdürlüklerine 17/06/2011 tarihi mesai bitimine kadar müracaat etmeleri ve yukarıda sayılan belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

3- SÖZLEŞME İMZALANMASI

Hizmet Sözleşmeleri İl Müdürü veya Kuruluş Müdürü tarafından Bakanlık adına imzalanacaktır. Atamaya esas evrakın birer sureti İl veya Kuruluş Müdürlüklerinde tutulacaktır. Sözleşmenin aslı ile atamaya esas evrakın asılları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne en geç 30 gün içerisinde gönderilecektir. Hizmet Sözleşmesinin 11’ncı maddesinin “İş bu sözleşme…/…/2011 tarihinden …/…/2011 tarihine kadar geçerlidir.”ifadesindeki boşluklardan birincisine sözleşmenin imzalanarak sözleşmeli personelin göreve başladığı tarih ikincisine ise 31.12.2011 tarihi yazılacaktır.

ÖNEMLİ NOT:

06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 1 inci maddesinin son fıkrasına eklenen istisnalar dışında, Kamu kurum ve kuruluşları ile Bakanlığımızda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışanlar ile sözleşmeli çalışmakta iken, ayrılanlardan ayrıldıkları tarihten itibaren bir (1) yıl geçmeyenler tercih işleminde bulunmayacaklardır. Tercihte bulunmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılanlarla 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin B fıkrası gereğince sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.

Ek-1 Kuruluş Müdürlüklerine Yerleştirilen Sözleşmeli Personelin Birimlere Göre Unvan ve Nitelikleri >> indirmek için tıklayınız.
Gelen arama terimleri:

* 2011 7 tarım bakanlığı personel alımı için istenen belgeler
* sözleşmeli personel olarak atanan veterinerden istenen belgeler
* sözleşmeli personelden istenilen belgeler
* sözleşmeli tarım bakanlığı personel alımında istenen belgeler
* sözleşmeli veteriner hekim 2011
* SÖZLEŞMELİ VETERİNER HEKİM GEREKLİ EVRAKLAR
* sözleşmeli veterinerlik için gerekli evraklar
* tarım bakanlığı kpss 7 gereli belgeler
* tarım ve köyişleri bakanlığı memur atama evraklar
* tarım ve köyişleri bakanlığı sözleşmeli personelden istenen belgeler

Etiketler: , , , , ,

Yorum Yapın

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

Patalojik kıskançlık Patalojik kıskançlık

Sevdigimiz biri yada bir seyi kaybetmeye dair olan korku kıskançlığın en temel unsurudur.Bunlar sosyal hayatta,sevdiğimiz bir eşya veya sevdigimiz...

DEVAMI
Aşkla ilgili büyüleyici ve komik gerçekler Aşkla ilgili büyüleyici ve komik gerçekler

Âsk gösterişli ve bir o kadar da şaşırtıcı bir duygudur..Bakın bunlar nelerdir.. Sabahları karılarını öpen erkekler,öpmeyen erkeklerden 5 yil daha...

DEVAMI
Tuvalet kağıdını asma şeklimiz Tuvalet kağıdını asma şeklimiz

Bazen arkadaşımıza yada akrabalarımıza gittiğimizde , tuvalet ihtiyacını karşılamak için girdiğimiz tuvalette bı gariplik hissederiz.Tuvalet kağıdının evde ki gibi...

DEVAMI