GARİBAN ÇOCUĞU DAĞA BDP’LİLERİNKİ KOLEJE

Kürt ço­cuk­la­rı­nın ca­hil ka­la­rak da­ğa çıkma­sı için uğ­ra­şan­la­rın, ken­di ço­cuk­la­rı­na en iyi im­kan­la­rı sun­ma­sı, PKK-BDP tez­ga­hı­nı göz­ler önü­ne se­ri­yor.
Gü­ney­do­ğu’da, PKK ta­li­ma­tı ile ev ev do­la­şa­rak Kürt ço­cuk­la­rı­nın oku­la gönderilme­me­si için boy­kot bil­di­ri­le­ri da­ğı­tan BDP’li­ler, ken­di ço­cuk­la­rı­nı ise kolejler­de en lüks or­tam­lar­da oku­tu­yor.

Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK’nın eği­tim yu­va­la­rı­na sal­dı­rı­sı de­vam edi­yor. Boy­ko­ta des­tek ve­ren BDP’li­le­rin ise köy köy do­la­şa­rak PKK ta­li­ma­tı­nın uy­gu­lan­ma­sı için can­la baş­la ça­lış­tı­ğı bil­di­ri­li­yor. BDP’li­le­rin sü­re­siz boy­kot kap­sa­mın­da “Kürt­le­rin il­ko­kul­dan üni­ver­si­te­ye ka­dar, ço­cuk­la­rı­nın oku­la gön­de­ril­me­me­si”ni içe­ren bil­di­ri­le­ri da­ğıt­tı­ğı be­lir­ti­li­yor.

GA­Rİ­BA­NIN OKU­LU YA­KI­LIR­KEN, BDP’Lİ­LER KO­LEJ­LER­DE OKU­YOR

Böl­ge ço­cuk­la­rı­nın oku­la git­me­si­ni is­te­me­yen ve PKK ile bir­lik­te boy­kot çağ­rı­sın­da bu­lu­nan BDP’li ve­kil­le­rin ço­cuk­la­rı­nın ise lüks okul­lar­da oku­ma­sı dik­kat çe­ki­yor. Bir ta­raf­ta boy­kot çağ­rı­la­rı­na uy­ma­dı­lar di­ye, PKK’nın sal­dı­rı­la­rı se­be­biy­le eği­tim hak­la­rı elin­den alı­nan ga­ri­ban Kürt ço­cuk­la­rı var­ken, di­ğer ta­raf­ta da ra­hat ve lüks için­de özel okul­la­ra gi­den ve­kil ço­cuk­la­rı­nın du­ru­mu kir­li oyu­nu göz­ler önü­ne se­ri­yor. BDP’li mil­let­ve­kil­le­ri­nin ço­cuk­la­rı­nın ki­mi­si Ted Koleji’nde, ki­mi­si Per­tev­ni­yal Li­se­si’nde okur­ken ki­mi­si de ABD Cuny Kings­bo­ro­ugh Ko­le­ji’nde eği­tim alı­yor.

AMAÇ CA­HİL BI­RA­KIP DA­ĞA ÇI­KAR­MAK

PKK/BDP’nin boy­kot uy­gu­la­ma­sı­nı yo­rum­la­yan uz­man­lar da­ğa çı­kış­la­rın önün­de­ki en önem­li en­ge­lin eği­tim ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor. Uz­man­la­ra gö­re boy­kot gi­bi kararlar­la eği­tim­le­ri en­gel­le­nen Kürt ço­cuk­la­rı kan­dı­rıl­ma­ya da­ha mü­sa­it ha­le ge­li­yor ve bu du­rum PKK’nın ek­me­ği­ne yağ sü­rü­yor.

İŞ­TE BDP’Lİ VE­KİL­LE­RİN ÇO­CUK­LA­RI­NIN OKU­DU­ĞU OKUL­LAR

ADA­NA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MU­RAT BOZ­LAK:

¥ Oğ­lu Ru­kan Boz­lak: Li­se­yi Özel Yü­ce Fen Li­se­si’nde oku­du. Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si/Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si/Gı­da Mü­hen­dis­li­ği bö­lü­mü­nü bi­tir­di. İş­let­me da­lın­da yük­sek li­sans ve dok­to­ra yap­tı.

¥ Oğ­lu Ümit Berk Boz­lak: Dr. Bin­naz Ege-Dr. Rıd­van Ege Ana­do­lu Li­se­si’nden yı­lın­da me­zun ol­du. Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si / Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si / Elekt­rik-Elekt­ro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü’ne 2001 yı­lın­da gir­di. Vi­ya­na Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si’nden me­zun ol­du.

¥ Oğ­lu Ra­ma­zan Boz­lak: Li­se­yi Özel Yük­se­liş Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel (KKTC) Do­ğu Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Tu­rizm ve Otel­ci­lik Yük­se­ko­ku­lu’na gir­di.

AĞ­RI MİL­LET­VE­Kİ­Lİ HA­LİL AK­SOY

¥ Kı­zı Si­dar Ak­soy: Li­se­yi Be­şik­taş Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si/İs­tan­bul Ma­den Fa­kül­te­si/Ma­den Mü­hen­dis­li­ği ve İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si/İs­tan­bul İş­let­me Fa­kül­te­si İş­let­me (İn­gi­liz­ce) bö­lüm­le­ri­ne gir­di.

¥ Kı­zı Şe­vin Aksoy: Emi­nö­nü Li­se­si’ni bi­tir­di.

BİT­LİS MİL­LET­VE­Kİ­Lİ HÜ­SA­MET­TİN ZEN­DER­Lİ­OĞ­LU

¥ Oğ­lu Zi­nar Zen­der­li­oğ­lu: İs­tan­bul Üs­kü­dar Cum­hu­ri­yet Li­se­si’nde oku­du.

¥ Oğ­lu Ser­van Zen­der­li­oğ­lu: İs­tan­bul Ka­dı­köy Hay­rul­lah Ke­foğ­lu Li­se­si’nde oku­du.

¥ Kı­zı Bey­zar Zen­der­li­oğ­lu: Özel Ker­van Ak­şam Li­se­si’nde oku­du.

Dİ­YAR­BA­KIR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ ŞE­RA­FET­TİN EL­Çİ

¥ Oğ­lu Re­nas El­çi: Li­se­yi An­ka­ra’da Çan­ka­ya Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si/Açık Öğ­re­tim Fa­kül­te­si İk­ti­sat Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Oğ­lu Rüs­tem El­çi: Li­se­yi Özel Arı Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si An­ka­ra Mes­lek Yük­sek Oku­lu Bü­ro Yö­ne­ti­mi ve Sek­re­ter­lik ve A.Ü Fa­kül­te­si Gı­da Mü­hen­dis­li­ği bö­lüm­le­ri­ne gir­di.

¥ Kı­zı El­vin El­çi: Li­se­yi An­ka­ra Ted Ko­le­ji Vak­fı Özel Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si/Ede­bi­yat Fa­kül­te­si/Sos­yo­lo­ji Bö­lü­mü’ne gir­di.

Dİ­YAR­BA­KIR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ AL­TAN TAN

¥ Kı­zı Zey­nep Tan: Li­se­yi Özel Ar­da Asa­let Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Bil­kent Üni­ver­si­te­si/İk­ti­sa­di İda­ri ve Sos­yal Bi­lim­ler Fa­kül­te­si/Si­ya­set Bi­li­mi ve Ka­mu Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Zü­hal Tan: Li­se­yi Özel Ar­da Asa­let Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si/İle­ti­şim Fa­kül­te­si/Rad­yo, Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma Bö­lü­mü’ne gir­di.

Dİ­YAR­BA­KIR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ NUR­SEL AY­DO­ĞAN

¥ Kı­zı Ze­lal Ay­do­ğan: Li­se­yi Mer­sin Ti­ca­ret-Sa­na­yi Oda­sı Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si/Fen Fa­kül­te­si/Ak­tü­er­ya Bi­lim­le­ri Bö­lü­mü’ne gir­di.

Dİ­YAR­BA­KIR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ LEY­LA ZA­NA

¥ Oğ­lu Ro­nay Za­na: Çan­ka­ya Li­se­si’nde oku­du.

HAK­KA­Rİ MİL­LET­VE­Kİ­Lİ ESAT CA­NAN

¥ Oğ­lu Onur Ca­nan: Li­se­yi An­ka­ra’da Özel Yü­ce Fen Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Bil­kent Üni­ver­si­te­si/Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si/Bil­gi­sa­yar Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı He­lin Ca­nan: Li­se­yi An­ka­ra’da Özel Yü­ce Fen Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si/Mi­mar­lık ve Ta­sa­rım Fa­kül­te­si/Mi­mar­lık Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Yağ­mur Ca­nan: Li­se­yi An­ka­ra’da Çan­ka­ya Ata­türk Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Baş­kent Üni­ver­si­te­si/Tıp Fa­kül­te­si Bö­lü­mü’ne gir­di.

İS­TAN­BUL MİL­LET­VE­Kİ­Lİ SIR­RI SÜ­REY­YA ÖN­DER

¥ Kı­zı Ce­ren Ön­der: Li­se­yi Ka­dı­köy Su­adi­ye Ha­cı Mus­ta­fa Tar­man Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel İs­tan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­si/İle­ti­şim Fa­kül­te­si/Kül­tür Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü’ne gir­di.

KARS MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MÜL­Kİ­YE BİR­TA­NE

¥ Oğ­lu Ah­met Maz­lum Bir­ta­ne: Di­yar­ba­kır Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­du.

MAR­DİN MİL­LET­VE­Kİ­Lİ GÜL­SER YIL­DI­RIM

¥ Oğ­lu Şi­yar Yıl­dı­rım: Li­se­yi Mar­din Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si’nde oku­duk­tan son­ra İnö­nü Üni­ver­si­te­si/Tıp Fa­kül­te­si’ne gir­di.

¥ Kı­zı He­vi Yıl­dı­rım: Li­se­yi Mar­din Mil­li Pi­yan­go Li­se­si’nde oku­duk­tan son­ra Mer­sin Üni­ver­si­te­si/Eği­tim Fa­kül­te­si/Sı­nıf Öğ­ret­men­li­ği Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Ze­lal Yıl­dı­rım: Li­se­yi Mar­din Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Dic­le Üni­ver­si­te­si/Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si’ne gir­di.

MAR­DİN MİL­LET­VE­Kİ­Lİ AH­MET TÜRK

¥ Oğ­lu Meh­met Mü­tin Türk: Li­se­yi İs­tan­bul Ka­ba­taş Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Mer­sin Üni­ver­si­te­si/Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si/Elekt­rik-Elekt­ro­nik Mü­hen­dis­li­ği’ne gir­di.

¥ Oğ­lu Umut Ej­der Türk: Li­se­yi Özel Yük­se­liş Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si/İk­ti­sat Fa­kül­te­si/Ka­mu Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Dev­ran Türk İzol: Li­se­yi An­ka­ra Ay­ran­cı Ay­sel Yü­ce­türk Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Çağ Üni­ver­si­te­si/İk­ti­sa­di ve İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si/Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’ne gir­di.

MUŞ MİL­LET­VE­Kİ­Lİ DE­MİR ÇE­LİK

¥ Oğ­lu Öz­gür Çe­lik: Li­se­yi An­tal­ya Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel KKTC Do­ğu Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si/Bil­gi­sa­yar Ve Tek­no­lo­ji Yük­se­ko­ku­lu/Bil­gi­sa­yar ve En­for­ma­tik Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Oğ­lu Yol­daş Se­lim Çe­lik: An­tal­ya Mu­rat­pa­şa Li­se­si’nde oku­du.
Sİ­İRT Mil­let­ve­ki­li Gül­tan Kı­şa­nak

¥ Kı­zı Evin­ji­yan Kı­şa­nak: Özel Amid Li­se­si’nde oku­du.

ŞAN­LI­UR­FA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ İB­RA­HİM Bİ­Nİ­Cİ

¥ Oğ­lu Ci­han Bi­ni­ci: Li­se­yi Şan­lı­ur­fa Os­man­ga­zi Li­se­si’nde oku­du. Şu an ABD’de Cuny Kings­bo­ro­ugh Ko­le­ji’nde oku­yor.

¥ Kı­zı Ser­bent Bi­ni­ci: Li­se­yi An­ka­ra Anıt­te­pe Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Eği­tim Fa­kül­te­si/ Sı­nıf Öğ­ret­men­li­ği Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Di­dem Bi­ni­ci: Li­se­yi Şan­lı­ur­fa Or­han­ga­zi Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Dic­le Üni­ver­si­te­si/Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si/Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Hi­lal Di­la­ra Bi­ni­ci: Li­se­yi An­ka­ra Anıt­te­pe Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Adı­ya­man Üni­ver­si­te­si/Göl­ba­şı Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu/İş­let­me Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü’ne gir­di.

ŞIR­NAK MİL­LET­VE­Kİ­Lİ HA­SİP KAP­LAN

¥ Kı­zı Işıl Kap­lan: Fa­tih Per­tev­ni­yal Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­du.

¥ Kı­zı Gü­neş Ru­ken Kap­lan: Li­se­yi Özel İs­tan­bul AR- EL Lisesi’nde okudu. Daha son­ra İs­tan­bul Üniver­sitesi/İk­tisat Fakül­tesi/İk­tisat Bölümü’ne gir­di.

VAN MİL­LET­VEKİLİ NAZ­Mİ GÜR

¥ Oğ­lu Diyar Gür: Al­tın­dağ Esenev­ler Anadolu Lisesi’nde okudu.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yapın

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

Patalojik kıskançlık Patalojik kıskançlık

Sevdigimiz biri yada bir seyi kaybetmeye dair olan korku kıskançlığın en temel unsurudur.Bunlar sosyal hayatta,sevdiğimiz bir eşya veya sevdigimiz...

DEVAMI
Aşkla ilgili büyüleyici ve komik gerçekler Aşkla ilgili büyüleyici ve komik gerçekler

Âsk gösterişli ve bir o kadar da şaşırtıcı bir duygudur..Bakın bunlar nelerdir.. Sabahları karılarını öpen erkekler,öpmeyen erkeklerden 5 yil daha...

DEVAMI
Tuvalet kağıdını asma şeklimiz Tuvalet kağıdını asma şeklimiz

Bazen arkadaşımıza yada akrabalarımıza gittiğimizde , tuvalet ihtiyacını karşılamak için girdiğimiz tuvalette bı gariplik hissederiz.Tuvalet kağıdının evde ki gibi...

DEVAMI