GARİBAN ÇOCUĞU DAĞA BDP’LİLERİNKİ KOLEJE

Kürt ço­cuk­la­rı­nın ca­hil ka­la­rak da­ğa çıkma­sı için uğ­ra­şan­la­rın, ken­di ço­cuk­la­rı­na en iyi im­kan­la­rı sun­ma­sı, PKK-BDP tez­ga­hı­nı göz­ler önü­ne se­ri­yor.
Gü­ney­do­ğu’da, PKK ta­li­ma­tı ile ev ev do­la­şa­rak Kürt ço­cuk­la­rı­nın oku­la gönderilme­me­si için boy­kot bil­di­ri­le­ri da­ğı­tan BDP’li­ler, ken­di ço­cuk­la­rı­nı ise kolejler­de en lüks or­tam­lar­da oku­tu­yor.

Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK’nın eği­tim yu­va­la­rı­na sal­dı­rı­sı de­vam edi­yor. Boy­ko­ta des­tek ve­ren BDP’li­le­rin ise köy köy do­la­şa­rak PKK ta­li­ma­tı­nın uy­gu­lan­ma­sı için can­la baş­la ça­lış­tı­ğı bil­di­ri­li­yor. BDP’li­le­rin sü­re­siz boy­kot kap­sa­mın­da “Kürt­le­rin il­ko­kul­dan üni­ver­si­te­ye ka­dar, ço­cuk­la­rı­nın oku­la gön­de­ril­me­me­si”ni içe­ren bil­di­ri­le­ri da­ğıt­tı­ğı be­lir­ti­li­yor.

GA­Rİ­BA­NIN OKU­LU YA­KI­LIR­KEN, BDP’Lİ­LER KO­LEJ­LER­DE OKU­YOR

Böl­ge ço­cuk­la­rı­nın oku­la git­me­si­ni is­te­me­yen ve PKK ile bir­lik­te boy­kot çağ­rı­sın­da bu­lu­nan BDP’li ve­kil­le­rin ço­cuk­la­rı­nın ise lüks okul­lar­da oku­ma­sı dik­kat çe­ki­yor. Bir ta­raf­ta boy­kot çağ­rı­la­rı­na uy­ma­dı­lar di­ye, PKK’nın sal­dı­rı­la­rı se­be­biy­le eği­tim hak­la­rı elin­den alı­nan ga­ri­ban Kürt ço­cuk­la­rı var­ken, di­ğer ta­raf­ta da ra­hat ve lüks için­de özel okul­la­ra gi­den ve­kil ço­cuk­la­rı­nın du­ru­mu kir­li oyu­nu göz­ler önü­ne se­ri­yor. BDP’li mil­let­ve­kil­le­ri­nin ço­cuk­la­rı­nın ki­mi­si Ted Koleji’nde, ki­mi­si Per­tev­ni­yal Li­se­si’nde okur­ken ki­mi­si de ABD Cuny Kings­bo­ro­ugh Ko­le­ji’nde eği­tim alı­yor.

AMAÇ CA­HİL BI­RA­KIP DA­ĞA ÇI­KAR­MAK

PKK/BDP’nin boy­kot uy­gu­la­ma­sı­nı yo­rum­la­yan uz­man­lar da­ğa çı­kış­la­rın önün­de­ki en önem­li en­ge­lin eği­tim ol­du­ğu­nu vur­gu­lu­yor. Uz­man­la­ra gö­re boy­kot gi­bi kararlar­la eği­tim­le­ri en­gel­le­nen Kürt ço­cuk­la­rı kan­dı­rıl­ma­ya da­ha mü­sa­it ha­le ge­li­yor ve bu du­rum PKK’nın ek­me­ği­ne yağ sü­rü­yor.

İŞ­TE BDP’Lİ VE­KİL­LE­RİN ÇO­CUK­LA­RI­NIN OKU­DU­ĞU OKUL­LAR

ADA­NA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MU­RAT BOZ­LAK:

¥ Oğ­lu Ru­kan Boz­lak: Li­se­yi Özel Yü­ce Fen Li­se­si’nde oku­du. Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si/Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si/Gı­da Mü­hen­dis­li­ği bö­lü­mü­nü bi­tir­di. İş­let­me da­lın­da yük­sek li­sans ve dok­to­ra yap­tı.

¥ Oğ­lu Ümit Berk Boz­lak: Dr. Bin­naz Ege-Dr. Rıd­van Ege Ana­do­lu Li­se­si’nden yı­lın­da me­zun ol­du. Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si / Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si / Elekt­rik-Elekt­ro­nik Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü’ne 2001 yı­lın­da gir­di. Vi­ya­na Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si’nden me­zun ol­du.

¥ Oğ­lu Ra­ma­zan Boz­lak: Li­se­yi Özel Yük­se­liş Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel (KKTC) Do­ğu Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Tu­rizm ve Otel­ci­lik Yük­se­ko­ku­lu’na gir­di.

AĞ­RI MİL­LET­VE­Kİ­Lİ HA­LİL AK­SOY

¥ Kı­zı Si­dar Ak­soy: Li­se­yi Be­şik­taş Ata­türk Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si/İs­tan­bul Ma­den Fa­kül­te­si/Ma­den Mü­hen­dis­li­ği ve İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si/İs­tan­bul İş­let­me Fa­kül­te­si İş­let­me (İn­gi­liz­ce) bö­lüm­le­ri­ne gir­di.

¥ Kı­zı Şe­vin Aksoy: Emi­nö­nü Li­se­si’ni bi­tir­di.

BİT­LİS MİL­LET­VE­Kİ­Lİ HÜ­SA­MET­TİN ZEN­DER­Lİ­OĞ­LU

¥ Oğ­lu Zi­nar Zen­der­li­oğ­lu: İs­tan­bul Üs­kü­dar Cum­hu­ri­yet Li­se­si’nde oku­du.

¥ Oğ­lu Ser­van Zen­der­li­oğ­lu: İs­tan­bul Ka­dı­köy Hay­rul­lah Ke­foğ­lu Li­se­si’nde oku­du.

¥ Kı­zı Bey­zar Zen­der­li­oğ­lu: Özel Ker­van Ak­şam Li­se­si’nde oku­du.

Dİ­YAR­BA­KIR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ ŞE­RA­FET­TİN EL­Çİ

¥ Oğ­lu Re­nas El­çi: Li­se­yi An­ka­ra’da Çan­ka­ya Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si/Açık Öğ­re­tim Fa­kül­te­si İk­ti­sat Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Oğ­lu Rüs­tem El­çi: Li­se­yi Özel Arı Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si An­ka­ra Mes­lek Yük­sek Oku­lu Bü­ro Yö­ne­ti­mi ve Sek­re­ter­lik ve A.Ü Fa­kül­te­si Gı­da Mü­hen­dis­li­ği bö­lüm­le­ri­ne gir­di.

¥ Kı­zı El­vin El­çi: Li­se­yi An­ka­ra Ted Ko­le­ji Vak­fı Özel Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si/Ede­bi­yat Fa­kül­te­si/Sos­yo­lo­ji Bö­lü­mü’ne gir­di.

Dİ­YAR­BA­KIR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ AL­TAN TAN

¥ Kı­zı Zey­nep Tan: Li­se­yi Özel Ar­da Asa­let Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Bil­kent Üni­ver­si­te­si/İk­ti­sa­di İda­ri ve Sos­yal Bi­lim­ler Fa­kül­te­si/Si­ya­set Bi­li­mi ve Ka­mu Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Zü­hal Tan: Li­se­yi Özel Ar­da Asa­let Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Yedi­te­pe Üni­ver­si­te­si/İle­ti­şim Fa­kül­te­si/Rad­yo, Te­le­viz­yon ve Si­ne­ma Bö­lü­mü’ne gir­di.

Dİ­YAR­BA­KIR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ NUR­SEL AY­DO­ĞAN

¥ Kı­zı Ze­lal Ay­do­ğan: Li­se­yi Mer­sin Ti­ca­ret-Sa­na­yi Oda­sı Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Ha­cet­te­pe Üni­ver­si­te­si/Fen Fa­kül­te­si/Ak­tü­er­ya Bi­lim­le­ri Bö­lü­mü’ne gir­di.

Dİ­YAR­BA­KIR MİL­LET­VE­Kİ­Lİ LEY­LA ZA­NA

¥ Oğ­lu Ro­nay Za­na: Çan­ka­ya Li­se­si’nde oku­du.

HAK­KA­Rİ MİL­LET­VE­Kİ­Lİ ESAT CA­NAN

¥ Oğ­lu Onur Ca­nan: Li­se­yi An­ka­ra’da Özel Yü­ce Fen Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Bil­kent Üni­ver­si­te­si/Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si/Bil­gi­sa­yar Mü­hen­dis­li­ği Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı He­lin Ca­nan: Li­se­yi An­ka­ra’da Özel Yü­ce Fen Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si/Mi­mar­lık ve Ta­sa­rım Fa­kül­te­si/Mi­mar­lık Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Yağ­mur Ca­nan: Li­se­yi An­ka­ra’da Çan­ka­ya Ata­türk Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Baş­kent Üni­ver­si­te­si/Tıp Fa­kül­te­si Bö­lü­mü’ne gir­di.

İS­TAN­BUL MİL­LET­VE­Kİ­Lİ SIR­RI SÜ­REY­YA ÖN­DER

¥ Kı­zı Ce­ren Ön­der: Li­se­yi Ka­dı­köy Su­adi­ye Ha­cı Mus­ta­fa Tar­man Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel İs­tan­bul Bil­gi Üni­ver­si­te­si/İle­ti­şim Fa­kül­te­si/Kül­tür Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü’ne gir­di.

KARS MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MÜL­Kİ­YE BİR­TA­NE

¥ Oğ­lu Ah­met Maz­lum Bir­ta­ne: Di­yar­ba­kır Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­du.

MAR­DİN MİL­LET­VE­Kİ­Lİ GÜL­SER YIL­DI­RIM

¥ Oğ­lu Şi­yar Yıl­dı­rım: Li­se­yi Mar­din Ana­do­lu Öğ­ret­men Li­se­si’nde oku­duk­tan son­ra İnö­nü Üni­ver­si­te­si/Tıp Fa­kül­te­si’ne gir­di.

¥ Kı­zı He­vi Yıl­dı­rım: Li­se­yi Mar­din Mil­li Pi­yan­go Li­se­si’nde oku­duk­tan son­ra Mer­sin Üni­ver­si­te­si/Eği­tim Fa­kül­te­si/Sı­nıf Öğ­ret­men­li­ği Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Ze­lal Yıl­dı­rım: Li­se­yi Mar­din Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Dic­le Üni­ver­si­te­si/Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si’ne gir­di.

MAR­DİN MİL­LET­VE­Kİ­Lİ AH­MET TÜRK

¥ Oğ­lu Meh­met Mü­tin Türk: Li­se­yi İs­tan­bul Ka­ba­taş Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Mer­sin Üni­ver­si­te­si/Mü­hen­dis­lik Fa­kül­te­si/Elekt­rik-Elekt­ro­nik Mü­hen­dis­li­ği’ne gir­di.

¥ Oğ­lu Umut Ej­der Türk: Li­se­yi Özel Yük­se­liş Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si/İk­ti­sat Fa­kül­te­si/Ka­mu Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Dev­ran Türk İzol: Li­se­yi An­ka­ra Ay­ran­cı Ay­sel Yü­ce­türk Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel Çağ Üni­ver­si­te­si/İk­ti­sa­di ve İda­ri Bi­lim­ler Fa­kül­te­si/Ulus­la­ra­ra­sı İliş­ki­ler Bö­lü­mü’ne gir­di.

MUŞ MİL­LET­VE­Kİ­Lİ DE­MİR ÇE­LİK

¥ Oğ­lu Öz­gür Çe­lik: Li­se­yi An­tal­ya Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Özel KKTC Do­ğu Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si/Bil­gi­sa­yar Ve Tek­no­lo­ji Yük­se­ko­ku­lu/Bil­gi­sa­yar ve En­for­ma­tik Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Oğ­lu Yol­daş Se­lim Çe­lik: An­tal­ya Mu­rat­pa­şa Li­se­si’nde oku­du.
Sİ­İRT Mil­let­ve­ki­li Gül­tan Kı­şa­nak

¥ Kı­zı Evin­ji­yan Kı­şa­nak: Özel Amid Li­se­si’nde oku­du.

ŞAN­LI­UR­FA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ İB­RA­HİM Bİ­Nİ­Cİ

¥ Oğ­lu Ci­han Bi­ni­ci: Li­se­yi Şan­lı­ur­fa Os­man­ga­zi Li­se­si’nde oku­du. Şu an ABD’de Cuny Kings­bo­ro­ugh Ko­le­ji’nde oku­yor.

¥ Kı­zı Ser­bent Bi­ni­ci: Li­se­yi An­ka­ra Anıt­te­pe Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Eği­tim Fa­kül­te­si/ Sı­nıf Öğ­ret­men­li­ği Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Di­dem Bi­ni­ci: Li­se­yi Şan­lı­ur­fa Or­han­ga­zi Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Dic­le Üni­ver­si­te­si/Fen-Ede­bi­yat Fa­kül­te­si/Türk Di­li ve Ede­bi­ya­tı Bö­lü­mü’ne gir­di.

¥ Kı­zı Hi­lal Di­la­ra Bi­ni­ci: Li­se­yi An­ka­ra Anıt­te­pe Li­se­si’nde oku­du. Da­ha son­ra Adı­ya­man Üni­ver­si­te­si/Göl­ba­şı Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu/İş­let­me Yö­ne­ti­mi Bö­lü­mü’ne gir­di.

ŞIR­NAK MİL­LET­VE­Kİ­Lİ HA­SİP KAP­LAN

¥ Kı­zı Işıl Kap­lan: Fa­tih Per­tev­ni­yal Ana­do­lu Li­se­si’nde oku­du.

¥ Kı­zı Gü­neş Ru­ken Kap­lan: Li­se­yi Özel İs­tan­bul AR- EL Lisesi’nde okudu. Daha son­ra İs­tan­bul Üniver­sitesi/İk­tisat Fakül­tesi/İk­tisat Bölümü’ne gir­di.

VAN MİL­LET­VEKİLİ NAZ­Mİ GÜR

¥ Oğ­lu Diyar Gür: Al­tın­dağ Esenev­ler Anadolu Lisesi’nde okudu.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yapın

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

Titus Tüneli (Hatay) Titus Tüneli (Hatay)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde , Romalılar döneminde sel sularini önlemek için bin esire yaptırılan titus Tüneli , ilginç hikayesi ve...

DEVAMI
Karpuz çekirdeğinin faydaları Karpuz çekirdeğinin faydaları

Yaz mevsiminin vazgecilmez meyvelirinden olan karpuzun tadı zaten tartışılmaz.Peki karpuz çekirdeğinin faydalarini biliyor musunuz ? Karpuz cekirdeginde bulunan bir amino...

DEVAMI
GÜVEN GÜVEN

İnsanlar arasindaki ilişkilerde en temel duydu güvendir.Yemek yemek ,su içmek ,uyumak gibi temel ihtiyaçlar gibi guven de bı nevi...

DEVAMI