ER­GE­NE­KON&PKK’NIN ZEHİR KAR­DEŞ­Lİ­Ğİ

Er­ge­ne­kon ör­gü­tüy­le PKK’nın uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti­ni bir­lik­te yö­net­ti­ği­ or­ta­ya çıktı.
Er­ge­ne­kon ve PKK’nın “be­yaz ze­hir kar­deş­li­ği” de­şif­re ol­du. Ken­ya’da ya­ka­lan­dık­tan son­ra İm­ra­lı’da sor­gu­la­nan PKK ele­ba­şı­sı Ab­dul­lah Öca­lan ve Şır­nak kır­sa­lın­da ya­ka­la­nan PKK’lı­la­rın ifa­de­le­ri o ta­rih­te is­mi he­nüz bi­lin­me­yen Er­ge­ne­kon ör­gü­tüy­le PKK’nın uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti­ni bir­lik­te yö­net­ti­ği­ni or­ta­ya koy­du.

18 Şu­bat 1999 ta­rih­li ifa­de tu­ta­na­ğın­da Apo “Uyuş­tu­ru­cu be­ni aşan bir du­rum­du. Özel­lik­le Bo­tan’da bi­zim­ki­ler ba­zı ge­ne­ral­le­rin hi­ma­ye­sin­de uyuş­tu­ru­cu işi ya­pı­yor­du. En son kar­de­şim Os­man’ı gön­der­dim oda yap­tı” de­di. Ya­ka­la­nan Ru­hat kod ad­lı Du­ran Y. ise ifa­de­sin­de “De­rin dev­let­le PKK uyuş­tu­ru­cu­nun kay­nak­tan ta­şın­ma­sı için an­laş­tı. Bu iş­te yer alan te­rö­rist­le­re ope­ras­yon ya­pıl­mı­yor. Hep­si ya­vaş ya­vaş ör­gü­tün li­der kad­ro­su­na yük­sel­ti­li­yor” şek­lin­de ko­nuş­tu. 2001 yı­lın­da ifa­de ve­ren Tun­cay Gü­ney’de ör­gü­tün uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­tin­de­ki ro­lü hak­kın­da bil­gi ver­miş­ti.

“KAR­DE­ŞİM OS­MAN’IN Bİ­LE BU İŞİ YAP­TI­ĞI­NI ÖĞ­REN­DİM”

Ele geçirilen Apo’ya ait 18 Şu­bat 1999 ta­rih­li ifa­de tu­ta­nak­la­rın­da PKK’nın uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti­ni dö­ne­min ge­ne­ral­le­ri ile bir­lik­te kont­rol et­ti­ği ifa­de edi­li­yor. Ken­ya’da ya­ka­la­nıp Tür­ki­ye’ye ge­ti­ril­me­sin­den son­ra sor­gu­ya alı­nan Ab­dul­lah Öca­lan ifa­de­sin­de kar­de­şi­nin da­hi as­ker­ler­le bir­lik­te uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti yap­tı­ğı vur­gu­la­nı­yor. Apo ifa­de­sin­de şu ifa­de­le­ri kul­la­nı­yor: “Uyuş­tu­ru­cu be­ni aşan bir du­rum­du. Özel­lik­le Bo­tan Böl­ge­sin­de (Şır­nak, Si­irt, Mar­din’in Do­ğu­su ve Bat­man’ı kap­sa­yan böl­ge) bi­zim­ki­ler ba­zı ge­ne­ral­le­rin hi­ma­ye­sin­de­ki as­ker­ler­le bir­lik­te uyuş­tu­ru­cu işi ya­pı­lı­yor­du. Bo­tan’a ki­mi gön­der­diy­sem as­ker­ler­le bir­lik­te uyuş­tu­ru­cu işi yap­tı. En son kar­de­şim Os­man’ı gön­der­dim onun­da bu işi yap­tı­ğı­nı öğ­ren­dim.”

DE­RİN DEV­LET­LE ÖR­GÜT AN­LAŞ­TI, BU Mİ­Lİ­TAN­LA­RA OPE­RAS­YON YA­PIL­MI­YOR

1996’da Şır­nak kır­sa­lın­da ya­ka­la­nan Ru­hat kod ad­lı Du­ran Y.’nin ifa­de­si ise be­yaz ze­hir ti­ca­re­tin­de o ta­rih­te he­nüz is­mi ko­nu­la­ma­mış Er­ge­ne­kon’la iş­bir­li­ği ya­pıl­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du. Şır­nak’ta gi­ri­len bir ça­tış­ma­da si­la­hıy­la bir­lik­te ya­ka­la­nan Ru­hat kod Du­ran Y. dev­let içi­ne çö­rek­len­miş de­rin dev­let­le PKK’nın an­laş­tı­ğı­nı, uyuş­tu­ru­cu­nun Bü­yük­şe­hir­le­re ak­ta­rıl­ma­sı­nı bir­lik­te ko­or­di­ne edip rant sağ­la­dık­la­rı­nı ifa­de edi­yor. Uyuş­tu­ru­cu işi­ne bu­la­şan te­rö­rist­le­rin ko­ru­nup kol­lan­dı­ğı­nı id­dia eden Ru­hat kod ad­lı te­rö­rist “Fa­ili meç­hul ci­na­yet­ler ve ses ge­ti­ren ey­lem­le­rin ar­dın­da­ki TC de­rin dev­le­tiy­le ör­güt, uyuş­tu­ru­cu­nun kay­nak­tan Bü­yük­şe­hir­le­re ta­şın­ma­sı için an­laş­tı. Bu iş­te yer alan mi­li­tan­la­ra ope­ras­yon ya­pıl­mı­yor hiç­bi­ri­ne do­ku­nul­mu­yor. Hep­si ya­vaş ya­vaş ör­gü­tün li­der kad­ro­su­na yük­sel­ti­li­yor.” şek­lin­de ko­nu­şu­yor.

VE­Lİ KÜ­ÇÜK VE SA­Mİ HOŞ­TAN’IN İS­Mİ­Nİ VER­Dİ

Er­ge­ne­kon ope­ras­yo­nun ki­lit isim­le­rin­den Tun­cay Gü­ney’in 2001’de gö­zal­tı­na alın­dı­ğın­da po­li­se ver­di­ği ifa­de­de ör­gü­tün pa­ra­sal kay­nak­la­rı ile il­gi­li Ve­li Kü­çük ve Sa­mi Hoş­tan’ın is­mi­ni ver­di­ği kay­de­dil­di. Gü­ney, Kü­çük ve Hoş­tan’ın bir grup as­ker­ler bir­lik­te uyuş­tu­ru­cu işin­de yer al­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Gü­ney ba­tan Kıs­me­tim -1 isim­li tan­ke­rin res­mi ka­yıt­la­ra geç­ti­ği şek­liy­le için­de­ki 3 ton 100 ki­lo ero­in­le de­ğil bo­şal­tıl­dık­tan son­ra ba­tı­rıl­dı­ğı­nı id­dia et­ti. Tun­cay Gü­ney ifa­de­sin­de Ve­li Kü­çük’ün Ka­ra­de­niz Jan­dar­ma Böl­ge Ko­mu­ta­nı olup Gi­re­sun’a ta­şın­ma­sıy­la bir­lik­te Tür­ki­ye mer­kez­li ulus­la­ra­ra­sı uyuş­tu­ru­cu tra­fi­ği­nin Ka­ra­de­niz’e yö­nel­di­ği­ni öne sür­dü. Gü­ney şu bil­gi­le­ri ver­di: “Ve­li Pa­şa 4 – 5 ta­ne dil bi­lir, Rus­ça da bi­lir. Kü­çük’ün uyuş­tu­ru­cu işi­ni Fran­sız­la­rın OJD’si de bi­li­yor­du. Fran­sız­la­rın Tür­ki­ye’de­ki uyuş­tu­ru­cuy­la il­gi­li ra­po­run­da bun­la­ra yer ve­ril­me­si bir­çok şe­yi fren­le­di.” Gü­ney Hol­lan­da’da ce­za­evin­den he­li­kop­ter­le kaç­tık­tan son­ra Tür­ki­ye’de ya­ka­la­nan ‘Es­co­bar’ la­kap­lı Ra­ma­zan Yıl­dız’la Ve­li Kü­çük’ün ir­ti­bat­lı ol­du­ğu­nu öne sür­dü.

“BİR GRUP AS­KER­LE BİR­LİK­TE BU İŞİ YA­PI­YOR­LAR”

Ve­li Kü­çük ve Hoş­tan’ın bir grup as­ker­le bir­lik­te uyuş­tu­ru­cu işi yap­tı­ğı­nı vur­gu­la­yan Gü­ney şun­la­rı an­lat­tı: “Pe­ra Pa­las Ote­li’nde Fran­sız is­tih­ba­rat­çıy­la gö­rüş­tüm. Dört beş sa­at adam, Jİ­TEM ve Hoş­tan’ın uyuş­tu­ru­cu ti­ca­re­ti yap­tı­ğı­nı, bun­la­rı OJD uyuş­tu­ru­cu ra­por­la­rın­da ya­yın­la­ya­cak­la­rı­nı, Ve­li Kü­çük’ün bun­la­rı al­bay­lı­ğın­dan bu ya­na yap­tı­ğı­nı, as­ke­ri­ye­de bir gru­bun bu­nun­la be­ra­ber ol­du­ğu­nu an­lat­tı, teh­dit et­ti. ‘Bu ko­nu­da biz Sa­mi Hoş­tan’la gö­rüş­mek is­ti­yo­ruz’ de­di. Ya­ni Hoş­tan’ın üze­rin­den, bir grup as­ke­rin yıl­lar­dır uyuş­tu­ru­cu işi yap­tı­ğı­nı söy­lü­yor­du. Ben ada­mın ya­nın­da Sa­mi Hoş­tan’ın ce­bi­ni ara­dım an­lat­tım’ ya­nı­tı­nı ver­di. Ve­li Kü­çük, OJD’nin yap­tı­ğı araş­tır­ma­dan çok ra­hat­sız ol­du. Pa­şa de­di ki Pe­rin­çek’e söy­le o şey­le­ri ma­nip­le et­sin dedi. Süper NATO, şucu bucular uyuş­turucu ticareti yapıyor haber­leri yapıl­sın, dedi.”

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , ,

Yorum Yapın

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Benzer yazılar

Aşkla ilgili büyüleyici ve komik gerçekler Aşkla ilgili büyüleyici ve komik gerçekler

Âsk gösterişli ve bir o kadar da şaşırtıcı bir duygudur..Bakın bunlar nelerdir.. Sabahları karılarını öpen erkekler,öpmeyen erkeklerden 5 yil daha...

DEVAMI
Tuvalet kağıdını asma şeklimiz Tuvalet kağıdını asma şeklimiz

Bazen arkadaşımıza yada akrabalarımıza gittiğimizde , tuvalet ihtiyacını karşılamak için girdiğimiz tuvalette bı gariplik hissederiz.Tuvalet kağıdının evde ki gibi...

DEVAMI
Dünyada sexle ilgili yasalar ve istatistikleri Dünyada sexle ilgili yasalar ve istatistikleri

-Arizona Cottonwood da yasalara gore , plaj da çıplak güneşlenen kadinlari , plaj görevlileri siyah poşete koyarak plajdan cıkarıyorlar. -Tayvan...

DEVAMI